Overslaan naar inhoud

Algemene voorwaarde

ARTIKEL 1. OBJECT

Yeatapp en Yeatapp.com is een geregistreerd bedrijf onder Yeatapp bv waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Magere schorre 82 - 8300 Knokke-Heist en als BTW-nummer BE 0463705233 heeft. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de applicatie Yeat/Yeatapp. De gebruiker (zij het in hoedanigheid van consument en/of restauranthouder) van Yeat/Yeatapp wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Yeat/Yeatapp behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Een geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Yeatapp.com en zal automatisch van kracht worden, 8 dagen na publicatie.

 

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID

Yeatapp bv cannot be held responsible for inaccuracies or shortcomings in the data as stated on Yeatapp.com. This applies both to information placed on the site by Yeat / Yeatapp itself and to information from users (restaurant owners and advertisers. ). Incorrect data or shortcomings on Yeat / Yeatapp do not entitle you to financial compensation. Yeat / Yeatapp is not responsible to users or third parties for any direct, indirect, incidental, loss of profits or for any damage caused by its negligence or oblivion in providing, compiling, assembling, writing and interpreting information. Yeatapp bv explicitly offers Yeat / Yeatapp.com 'as is'. The most advanced techniques are used for the technical realization. Yeatapp bv cannot be held liable for the (temporary) failure or possible malfunctioning of the system. Yeatapp bv is not responsible for links to sites managed by third parties. Yeatapp bv nor Yeat / yeatapp.com exercise control over the aforementioned websites and do not accept any liability with regard to their content. The inclusion of links to these websites does not imply that Yeat / Yeatapp approves the elements contained in these sites, and does not necessarily imply any collaboration between Yeat / Yeatapp and the owners of these sites. The information on the site is changed periodically. Yeat / Yeatapp reserves the right to make improvements and / or changes to its site and application at any time.

Yeatapp bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op Yeatapp.com Dit geldt zowel voor informatie die door Yeat/Yeatapp zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (restauranthouders en adverteerders). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op Yeat/Yeatapp geven geen recht op een financiële compensatie. Yeat/Yeatapp is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Yeatapp bv biedt Yeat/Yeatapp.com uitdrukkelijk aan 'zoals ze is'. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Yeatapp bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. Yeatapp bv is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Yeatapp bv noch Yeat/yeatapp.com oefenen controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Yeat/Yeatapp de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Yeat/Yeatapp en de eigenaars van deze sites. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Yeat/Yeatapp behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op haar site en aan de applicatie.

ARTIKEL 3. INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

Yeatapp® en Yeat® zijn geregistreerde merken van Yeatapp bv. Deze termen en grafische elementen zoals logo's eigen hieraan, mogen enkel gebruikt worden in referentie naar oplossingen en websites van Yeatapp bv. De adresgegevens van bedrijven zijn ofwel geplaatst door de bedrijven zelf ofwel opgenomen in de selectie door Yeat/Yeatapp en verzameld via publieke gegevensbronnen zoals Google en derhalve ook geen eigendom van Yeat/Yeatapp. Bijkomende gegevens die gepubliceerd worden door (zoals bv. beschrijving, foto's) en over bedrijven (bv. recensies) beschouwen wij als eigendom van de restauranthouders zelf. Deze gegevens mogen dus enkel gebruikt worden mits expliciete toestemming van het bedrijf in kwestie.

ARTIKEL 4. BOEKING

Een gebruiker die via de app een beschikbare tafel boekt is gehouden aan de gangbare etiquette die geldt bij het reserveren van een restaurant. Dit wil zeggen, het aantal personen respecteren waar de gebruiker heeft voor geboekt, het tijdstip en tijdslot respecteren, waarop werd gereserveerd, de voorschriften van het restaurant respecteren inzake, specifieke punten eigen aan het restaurant zoals bv. huisdieren niet toegelaten of tafel op verdiep, of op het terras, etc. 

De restauranthouder dient deze voorschriften duidelijk te vermelden bij het beschikbaar stellen van zijn tafel zodat de gebruiker er vooraf kan kennis van nemen.

Een gebruiker die een tafel boekt is gebonden deze tafel effectief in te nemen met het aantal opgegeven personen. Wijzigingen in zijn boeking kunnen uitsluitend vooraf telefonisch worden overlegd met de restaurantuitbater.

ARTIKEL 5. ANNULATIE VAN EEN RESERVATIE

Het is aan de gebruiker om een reservatie correct te annuleren. Dit kan niet via de app.  Gezien het ‘very last minute’-karakter van de app dient de gebruiker die geboekt heeft en toch opnieuw wil annuleren, telefonisch contact op te nemen met het restaurant.

De gebruiker erkent dat enkel telefonisch annuleren als geldig annuleren wordt aanvaard. De restauranthouder zal de annulatie per mail bevestigen.   

Elke gebruiker van de applicatie, gaat ermee akkoord dat een restauranthouder hem zou kunnen een schadevergoeding aanrekenen voor het niet (correct) annuleren bij een geboekte reservatie. Het aldanniet vragen van een schadevergoeding is volledig voor rekening van de restaurantuitbater. Yeat/Yeatapp kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor acties van gebruikers of restaurantuitbaters, inzake annulaties van bevestigde boekingen.

ARTIKEL 6. BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd. Yeatapp bv heeft met Yeat/Yeatapp en yeatapp.com als doel het uitbouwen van een gebruiksvriendelijk online-platform waarbij de gebruikers volledige controle over, en inzage hebben in hun eigen gegevens en hij/zij enkel de informatie ontvangt waarnaar hij/zij expliciet gevraagd heeft. Indien u op een bepaalde manier als gebruiker ervaart dat deze doelstelling niet gehaald wordt, dan vragen wij u uw klacht te formuleren naar claim@yeatapp.com

ARTIKEL 7. PRIVACYREGELING EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Zie: privacy policy